Institut Franka DysonaMBA Real Estate


Úvodní informace

Studijní program MBA Real Estate představuje studijní program specializovaný na realitní makléře. Po jeho úspěšném absolvování je studentovi udělen profesní titul MBA. Jazyk výuky je český a anglický. Strukturovaný program MBA je vhodným pokračováním pro realitní makléře nebo manažery středního a vyššího managementu s vysokoškolským vzděláním. Program představuje profesní studium zaměřené na prohloubení znalostí, rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností. Titul MBA Vás může odlišit od ostatních vysokoškolsky vzdělaných osob a poskytnout Vám tak konkurenční výhodu na trhu práce.

V programu byly zohledněny některé standardy Standards European MBA. Studijní program MBA Real Estate je poskytován v rámci celoživotního vzdělávání § 60, odst.(1) zák.č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v aktuálním znění. Uznávání kreditů se řídí § 60, odst.(2) zák.č. 111/98 Sb., o vysokých školách.

Podmínky přijetí

1. Ukončené vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského stupně.
2. Prokázání znalosti anglického jazyka, a to způsobem: předložení dokladu o vykonání státní jazykové zkoušky z anglického jazyka či mezinárodních testů Toefl či jiných. Prokázat se jiným věrohodným dokladem osvědčujícím znalost angličtiny.
Není - li doložena znalost anglického jazyka, jsou zájemci povinni vykonat jazykovou zkoušku na Vysoké škole realitní - Institut Franka Dysona. Zkouška je založena na bázi Toefl testu. Jazyková zkouška je zpoplatněna částkou 600,-.

Obsah studia

Studijní program se skládá z osmi výukových modulů a disertační práce. Na každý semestr připadají 2 tutoriály a 1 workshop.

K předmětům, které jsou vyučovány v anglickém jazyce, přísluší ověření studijních výsledků (zkouška) v anglickém jazyce.
výukové moduly výukový jazyk zakončení
Microeconomy angličtina zkouška
Civil Engineering angličtina zkouška
Research focussing to housing angličtina zkouška
Oceňování nemovitostí (dvojitý modul) český (slovenský) zkouška
Ekonomická geografie český zkouška
Právní vztahy k nemovitostem - pozemkové právo český zkouška
Právní vztahy k nemovitostem - nájemní vztahy český zkouška
disertační práce český obhajoba


Kreditový systém
Každému modulu je přiřazeno 10 kreditů ECTS (ECTS - European Credit Transfere System). Disertační práci je přiřazeno 40 kreditů.

Forma výuky
Výuka probíhá vždy o víkendech a je realizována formou tutoriálů a workshopů. Tutoriály jsou povinné a jsou v rozsahu vždy sobota, neděle. Workshopy jsou nepovinné a jsou v rozsahu soboty.

Rozdělení do semestrů
Na každý semestr připadají 2 tutoriály a 1 workshop.

Doba studia

Studium je čtyřsemestrální.

Místo studia

Praha

Zahájení

leden 2015

Školné

Školné činí 35.000 Kč / semestr.
Nejsme plátci DPH. Školné za semestr je možné platit ve dvou splátkách po 17.500 Kč.

Začlenění do souvislostí

  Komerční nemovitosti jsou významným přínosem pro ekonomiku a představují zdroj pro produkci zboží a služeb, rovněž tak představují investiční aktivum. Plné pochopení ekonomických souvislostí trhu a vývoje společnost, vyžaduje pochopení trhu s nemovitostmi. Nemovitosti mohou být klasifikovány podle své funkce:

Funkce rozvoje příležitostí
Výstavba nových budov mění životní prostředí z hlediska estetiky, sociální interakce a využití zdrojů. Rozhodnutí investora či developera by proto měla být činěna v rámci veřejných a soukromých nákladů a přínosů. Schopnost poradenství v rozvojových příležitostech vyžaduje důkladné porozumění potřebám nájemců nemovitostí - jejich nároky na prostor, kde by chtěli umístit své podnikání, kolik by byli ochotni zaplatit a zda chtějí koupit nebo pronajmout své obchodní prostory. Požadavky investorů, ať se jedná o financování výstavby nových budov či nákup nemovitostí, musí být brány v potaz stejně jako vládní regulace výstavby v podobě legislativních omezení či pobídek.

Funkce výrobního faktoru
Obchodní majetek ve všech svých podobách umožňuje ekonomické aktivity, ať už jde o továrny, sklady, kanceláře, obchody či rekreační zařízení. Každý podnik si musí zvolit jaký typ, styl a velikost prostoru, který potřebují, si pořídí, a kde by měl být umístěn. Tato rozhodnutí jsou omezena cenou prostoru pro podnikání a tato cena může být vyjádřena buď ve formě ročních nákladů nebo jako první akvizice v závislosti na tom, zda se obchodní společnost rozhodne nemovitost pronajmout nebo koupit. Společnosti také používají své nemovitosti k získání kapitálu na financování svých podnikatelských aktivit. Stále častěji jsou požadavky na prostor pro podnikání zvažovány, když organizace optimalizuje své zdroje. Prostorové plánování, správa zařízení, teleworking a hot-desking jsou vnímány jako reálné alternativy v tradičním pracovním prostředí, v maloobchodě, kancelářských a průmyslových odvě
tví trhu s nemovitostmi. Poskytovat poradenství pro klienty z pohledu nájemce vyžaduje znalosti finančního řízení a techniky využití informačních technologií v podnikatelském prostředí, a pokročilé vlastnosti a metody managementu nemovitostí. Realitní poradci si musí být vědomi měnících se požadavků na trhu nemovitostí, jako například kratší nájemní smlouvy a pružnější potřeby trhu, aby mohli vydat výrok o strategickém využití nemovitostí.

Funkce investice
Mnoho z bohatství státu je vázáno v oblasti nemovitostí, zejména obytných i komerčních nemovitostí. Penzijní fondy, pojišťovny a profesionální investoři drží hlavní portfolio v komerčních nemovitostech. Nemovitosti nabízí alternativní investiční možnost pro akcie a dluhopisy a uvedení nemovitosti do investičního portfolia může snížit rizika, kterým čelí investoři. Investice do nemovitostí je stále více mezinárodní a způsoby, jak investoři mohou investovat do nemovitostí, jsou stále rozmanitější.

Umístění nemovitosti v každém investičním portfoliu je ospravedlněno použitím stále sofistikovanější metody hodnocení. Tyto techniky byly použity k posouzení jiných investic již po řadu let a nyní jsou často aplikovány na posouzení realitních investičních příležitostí s cílem poskytnout srovnatelné míry výkonu v čase. Je velmi důležité, aby skutečný investiční poradce a analytik byl schopen aplikovat tyto techniky k posouzení investic do nemovitostí, pochopení jejich aplikace a byl si vědom jejich omezení.

Realitní trh je rozmanitý a to znamená, že na jedné straně, jeho každá studie čerpá z celé řady akademických disciplín, ale na druhou stranu je výsledkem také možnost pracovat v širším pohledu oblastí jako je plánování, rozvoj, investice, správa majetku a oceňování.
 

Cíl studijního programu

  Cílem studijního programu MBA Real Estate je předat posluchačům znalosti významné pro realitní obchod a to vše v analytickém rámci nutném pro lepší pochopení funkcí trhu s nemovitostmi. Studijní program pomůže rozvinout specializované realitní dovednosti potřebné ke strategickému realitnímu poradenství. S důrazem na praktické a teoretické porozumění ocenění a znaleckého odhadu nemovitosti rozvine u studentů cit pro hodnotu nemovitosti a to jak na bázi teoretického přístupu, tak na bázi tržních vlivů. Po úspěšném dokončení studijního programu by studenti měli být schopni lépe provádět řízení realitních společností v rámci obchodů s nemovitostmi a vývoje obchodního rozhodování.

Po úspěšném absolvování studia je studentům udělen profesní titul MBA Real Estate.

Znalosti a kariéra

  Absolventi studia budou schopni použít metody finančního ohodnocení nemovitostí a budou schopni poskytovat analýzy a strategické poradenství v oblasti nemovitostí nájemcům a investorům.
Absolventi budou zdokonaleni v poznávacích, interpersonálních a řídících schopnostech, které jsou nutné pro další kariéru v oblasti nemovitostí, budou rovněž školení v provádění výzkumu založeného na přístupu od řešení problémů k rozhodování.  

Profesní dovednosti

  Studenti získají nové dovednosti a budou schopni lépe:
- demonstrovat akvizice manažerských dovedností profesionálních týmů podle výsledků modulu vzdělávání.
- kriticky hodnotit, vybírat a používat analytické metody a řešení problémů, technik a rámců na podporu efektivního manažerského rozhodování
- demonstrovat zaměření klienta

Organizátor studia MBA Real Estate:

Institut Franka Dysona
Moravské náměstí 3, 602 00 Brno

Administrace, kurzy, objednávky:


Email: posta@fdyson.cz