Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona

 


Řád celoživotního vzdělávání


čl. 1
Úvodní ustanovení1. Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. (dále jen IFD) upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání poskytovaného na IFD.

2. Celoživotním vzděláváním se rozumějí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány v rámci akreditovaných studijních programů uskutečňovaných IFD nebo mimo tento rámec. Tento způsob vzdělávání je otevřen zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání.

3. Celoživotní vzdělávání je realizováno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb. (dále jen "zákon")ve znění pozdějších změn a vnitřními předpisy IFD.

čl. 2
Základní ustanoveníŘád celoživotního vzdělávání upravuje :

1. typy a formy studia v programech celoživotního vzdělávání na IFD;

2. podmínky přijetí, účasti a absolvování jednotlivých typů a forem studia v programech celoživotního vzdělávání.

čl. 3
Program celoživotního vzděláváníProgram celoživotního vzdělávání se uskutečňuje v těchto základních typech programů:

1. kurzy celoživotního vzdělávání podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen kurzy "CŽV");

2. kvalifikační, rekvalifikační kurzy a další vzdělávací kurzy;

3. mimořádné studium vybraných předmětů akreditovaného studijního programu IFD;


Celoživotní vzdělávání se realizuje v prezenční nebo distanční formě studia nebo jejich kombinací (dále jen "kombinované studium").

čl.4
Přijímání uchazečů1. K celoživotnímu vzdělávání přijímá IFD uchazeče podle svých kapacitních možností.

2. Kurzy celoživotního vzdělávání jsou určeny zejména uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním. Konkrétní vstupní požadavky na účastníky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v jejich oficiální nabídce.

čl. 5
Kurzy CŽV1. Kurzy CŽV umožňují vzdělání či doplnění vzdělání absolventům středních a vysokých škol podle akreditovaných studijních programů a dále v oblastech výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti IFD.

2. Kurzy CŽV neposkytují vysokoškolské vzdělání. V případě přijetí absolventa kurzu CŽV k řádnému studiu na IFD na základě splnění vyhlášených podmínek přijímacího řízení pro příslušný akademický rok, má absolvent právo na uznání předmětů, které úspěšně absolvoval a zakončil v rámci kurzu CŽV. Účastník, který má zájem o následné přijetí, resp. přestup do studia akreditovaného studijního programu IFD, musí úspěšně absolvovat celý rozsah kurzu CŽV.

3. Kurzy CŽV pro příslušný akademický rok schvaluje rektor a vyhlašuje jejich otevření.

4. Po absolvování kurzu CŽV či jeho části je vydáno absolventovi osvědčení. Právo na vydání osvědčení vzniká na základě složené závěrečné zkoušky v rámci kurzu CŽV.

5. IFD je oprávněn změnit akreditaci kurzu CŽV kdykoliv během doby konání kurzu, bez nutnosti souhlasu či informování účastníků kurzu. Jedná se zejména o prodlužování platností akreditací nebo nahrazování ukončených akreditací novými. Takováto změna neovlivní osnovy ani skladbu kurzu.

6. Kurzy CŽV přerušovat před jejich dokončením nelze, kurzy je možné pouze ukončit. Účastníci kurzů CŽV mají možnost kurz CŽV v budoucnu dokončit, a to formou podání nové přihlášky společně s žádostí o uznání předchozího studia. Při uznání žádosti budou uznány i předchozí platby a poskytnuta sleva na školném ve výši uhrazených plateb. Doba od ukončení studia nesmí překročit 3 roky.

čl. 6
Kvalifikační, rekvalifikační kurzy a další vzdělávací kurzy1. Kvalifikační, rekvalifikační a další vzdělávací kurzy mají specializační, rozšiřující či aktualizační charakter ke stávajícímu vzdělání účastníka kurzu.

2. Kvalifikační, rekvalifikační a další vzdělávací kurzy schvaluje rektor a vyhlašuje je pro každý akademický rok.

3. Vzdělávací, kvalifikační a rekvalifikační kurzy se uskutečňují v rozsahu daném pro jednotlivý kurz.

4. O absolvování kurzu je vydáno účastníkovi osvědčení. Právo na vydání osvědčení vzniká splněním podmínek stanovených pro daný kurz, a to buď pouze účastí na kurzu nebo na základě úspěšného složení závěrečné zkoušky nebo obhajobou písemné práce či projektu nebo jinou stanovenou formou.

čl. 7
Mimořádné studium vybraných předmětů akreditovaných studijních programů1. Mimořádné studium na IFD je studiem vybraných předmětů akreditovaného studijního programu a slouží k rozšiřování znalostí účastníka. V přihlášce k mimořádnému studiu uchazeč uvede studijní program, obor a předměty, které hodlá v daném akademickém roce studovat.


čl. 8
Účastníci všech typů kurzů celoživotního vzdělávání1. Účastníkem jakéhokoli kurzu celoživotního vzdělávání má právo se stát každý, kdo splní požadavky stanovené pro přijetí do příslušného kurzu celoživotního vzdělávání a zaplatí ve stanoveném termínu či termínech úhradu za kurz. Všechny kurzy CŽV jsou pořádány zároveň jako kurzy Univerzity třetího věku.

2. Nezaplacení úhrady za kurz je důvodem pro nepřijetí do kurzu nebo pro vyloučení z kurzu. O vyloučení účastníka z kurzu rozhoduje rektor.

3. Účastník jakéhokoli kurzu celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona. Uchazeči jsou přijímání na všechny typy a formy celoživotního vzdělávání bez přijímacích zkoušek.

4. Účastník má při splnění podmínek pro přijetí právo na účast v kurzu ve stanoveném rozsahu a obsahu.

5. Účastník kurzu má právo na vydání osvědčení o absolvování kurzu za podmínek pro kurz stanovených, tedy na základě účasti v kurzu či na základě úspěšného zakončení kurzu stanovenou formou. Osvědčení o absolvování kurzu CŽV je vydáváno na fyzickou osobu.

6. IFD si vyhrazuje právo na změnu termínů výuky, seminářů či výukových soustředění.čl. 9
Uznávání předmětů a kurzů1. Rektor je oprávněn uznat do kurzů CŽV předměty a kurzy, které byly realizovány na základě řádných akreditací ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) na jiných školách a to včetně doby trvání předmětů či kurzů.

2. Rektor je oprávněn uznat do kurzů CŽV předměty a kurzy, které byly realizovány IFD na základě řádných akreditací ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) před získáním státního souhlasu působit jako vysoká škola a to včetně doby trvání předmětů či kurzů.

čl. 10
Disciplinární řád CŽV1. Chování a vystupování účastníků kurzů CŽV vychází z obecných zvyklostí chování a vystupování ve výuce, na přednáškách či cvičeních. Komunikace mezi učiteli a žáky CŽV vychází rovněž z obecných zvyklostí a zásad slušného chování a vystupování. Od účastníků kurzů CŽV se očekává a předpokládá se, že svým chováním a vystupováním přispějí k vytvoření adekvátního vysokoškolského prostředí.

2. Při porušování článku 10 odst.1 účastníky kurzu CŽV nebo při jiných projevech narušování výuky či organizace výuky, dále při eventuelních projevech rasismu či xenofobie je rektor oprávněn s okamžitou platností ukončit provinilému účastníkovi kurzu CŽV jeho účast v kurzu CŽV.


čl.11
Právní vztahy1. Právní vztahy mezi IFD a účastníky kurzu CŽV jsou ukončeny závěrečnou zkouškou (je-li předepsána) a vydáním osvědčení s celostátní platností.

2. Mezi objednatelem kurzu CŽV a IFD bylo ujednáno, že vzájemná práva a povinnosti se budou řídit občanským zákonem č. 40/1964 Sb. ve znění platných novel, a to za použití ust. § 631 a násl. o smlouvě o dílo.

3. V případě, že vysílací organizace – objednatel nebude hradit finanční závazky vyplývající z vyslání účastníka kurzu CŽV ke studiu do IFD, přebírá tyto závazky účastník kurzu.

4. V případě předčasného ukončení kurzu z důvodu na straně účastníka kurzu CŽV se nevrací školné za započatý semestr. Ostatní uhrazené školné se vrací.

čl.12
Závěrečná ustanovení1. Tento řád celoživotního vzdělávání IFD nabývá platnosti 1.prosince 2007.