Vážení přátelé,

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona a Certifikační orgán CSQ-CERT při České společnosti pro jakost (ČSJ) a Vás vítají jako zájemce o získání
personálního certifikátu Realitní makléř.
Předkládáme Vám základní informace a pokud se rozhodnete pro zkoušku a certifikaci přejeme Vám mnoho úspěchů.

Ing. Martin Frendl, ředitel
Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Ing. Pavel Ryšánek
vedoucí certifikačního orgánu


ČSJ-CE-195 VZOR


I.
Základní informace

Základní informace o certifikaci pracovníků poskytuje zájemcům oddělení certifikace osob CSQ-CERT, tyto informace jsou rovněž na internetu, www.csq-cert.cz nebo www.csq.cz
Na základě písemného nebo telefonického požadavku zasílá certifikační orgán COp žadateli základní materiály o typu certifikátu, o který má zájem včetně formuláře přihlášky ke zkoušce a certifikaci (dopisem nebo e-mailem).
Žadatele prosíme o zaslání přihlášky včetně dokladů o kvalifikaci v termínu, který je uveden v průvodním dopise. Na přihlášce žadatel vyznačí, zda má zájem o český nebo český a evropský certifikát a rovněž sdělí, zda je již držitelem certifikátu auditor v jiném oboru certifikovaném ČSJ.

II.
Přihláška ke zkoušce a certifikaci

Přihlášku k certifikaci Vám obratem zašle Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona. Žadatel zašle vyplněnou přihlášku na adresu: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, Masná 34, 602 00 Brno.
Po splnění náležitosí (zaslání úplné přihlášky a zaplacení poplatku) bude žadateli oznámeno dopisem (e-mailem s potvrzením o doručení) termín zkoušky a to s předstihem nejméně 20 dnů. Pokud se žadatel omluví na nabídnutý termín zkoušky, dohodne si termín náhradní. Certifikační orgán může zkoušku ve vyhlášeném termínu odvolat. O této skutečnosti musí žadatele vyrozumět nejméně 3 dny před zrušeným termínem zkoušky.

Informace o cenách:
cena za zkoušku a certifikát Realitní makléř5 000,-Kč
cena za I. opravnou zkoušku Realitní makléř1 800,-Kč
cena za II. opravnou zkoušku Realitní makléř3 000,-Kč
cena za recertifikaci RM (bez zkoušky)3 800,-Kč
cena za recertifikaci (pro případ zkoušky)5 000,-Kč

Doba platnosti certifikátu je 3 roky. Po uplnyutí této doby je možno platnost certifikátu prodloužit.


Informace o opravných zkouškách:

Jestliže žadatel při zkoušce neuspěje, má možnosti absolvovat 1. opravnou zkoušku s termínem do 4 měsíců od neúspěšné zkoušky proti zaplacení poplatku dle ceníku COp. O svém rozhodnutí musí informovat COp do 3 týdnů po absolvování neúspěšné zkoušky. Opravnou zkoušku je možné skládat pouze dvakrát, podruhé opět v termínu do 4 měsíců od 1. opravné zkoušky. Absolvuje ji pouze z části, ve které neuspěl, tj. celé písemné nebo ústní části. Pokud žadatel 2x neuspěje, musí žádat o novou zkoušku za plnou úhradu.

Certifikační systém je, co se týče požadavků na jednotlivé certifikáty, veřejně přístupný a materiály - informace pro žadatele o certifikát jsou k dispozici v oddělení COp. Jména držitelů certifikátů jsou zveřejňována na www.csq-cert.cz a v časopise Perspektivy.

Informace o možnostech odvolání:

Proti jakémukoliv rozhodnutí COp je možno se písemně odvolat k Radě pro certifikaci a to do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému se hodlá pracovník odvolat. Rada rovněž přijímá písemné stížnosti na činnosti certifikačního orgánu.

Adresa: Česká společnost pro jakost, Certifikační orgán CSQ-CERT, Rada pro certifikaci, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Pokud žadatel hodlá podat odvolání proti rozhodnutí vedoucího COp o neudělení certifikátu, pak současně s odvoláním musí složit kauci ve výši 2 000,-Kč. Tato částka mu bude v případě, že odvolání bude uznáno jako oprávněné, vrácena, v opačném případě se nevrací a slouží k pokrytí režijních nákldů CSQ-CERT spojených s odvoláním. Je povinností předsedy Rady svolat do 3 týdnů zasedání Rady a odvolání či stížnost řešit. Pracovníci COp jsou povinni předložit na její zasedání veškerou dostupnou dokumentaci. Proti rozhodnutí Rady se nelze odvolat. V případě odvolání proti udělení či neudělení certikátu sestavuje Rada nezávislou tříčlennou odvolací komisi. V případě odvolání proti nepřipuštění žadatele ke zkoušce řeší odvolání Rada sama. Stížnosti směrované vedoucímu CSQ-CERT orgánu lze řešit i mimo jednání Rady v pracovním pořádku.

III.
Průběh zkoušky a hodnocení

Informace o zkoušce

Upozornění: V průběhu zkoušky může žadatel používat pouze psací potřeby.

Průběh zkoušky:
1)
Fáze - zahájení
Trvání - 20 min.
Činnost žadatelů
Činnost zkušení komise - zahájení zkoušky. Podání informací o průběhu zkoušky, losování čísel otázek

2)
Fáze - písemný test
Trvání - 50 min.
Činnost žadatelů - písemné zpracování testu (test 20 otázek)
Činnost zkušební komise - dozor při psaní testu

3)
Fáze - přestávka
Trvání - cca 40 min. (určí zkušební komise)
Činnost žadatelů
Činnost zkušební komise - oprava a hodnocení testů

4)
Fáze - ústní zkouška
Trvání - cca 20 - 25 min.
Činnost žadatelů - příprava odpovědi na vylosovanou otázku, odpověď na otázku
Činnost zkušební komise - hodnocení odpovědí žadatele

5)
Fáze - přestávka na občerstvení v průběhu ústní zkoušky
Trvání - cca 60 min.
Činnost žadatele
Činnost zkušební komise

6)
Fáze - závěr
Trvání
Činnost žadatelů - při uspěl: podpis Prohlášení držitele certifikátu
Činnost zkušební komise - oznámení výsledků zkoušky

Hodnocení zkoušky:

a) Písemná část - 20 testových otázek po 1 bodu - maximální možnosti záskat 20 bodů ke splnění požadavku dostačuje zisk 75%, t.j. 15 bodů.

b) Ústní část - tažená otázka - maximum 20 bodů

Způsob hodnocení ústní části zkoušky:

Tažená otázka - je hodnoceno 5 základních atributů (po 4 bodech), o kterých by se žadatel měl, pokud ovládá odpověď, zmínit. Pokud musí být členy komise dotazován na některé z těchto atributů, hodnocení se snižuje. Členové zkušební komise hodnotí průběžně odpovědi žadatelů. Hodnocení zaznamenávají do vlastních formulářů. Výsledné hodnocení zaznamenává předseda komise do Protokolu o zkoušce. Protokol o zkoušce a materiály zpracované žadatelem jsou tajné a nikomu (ani žadateli) do nich není dovoleno nahlížet.

IV.
Požadavky na vzdělání, praxi a odborné znalosti žadatelů

Vzdělání a praxe:
Vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe v oboru, nebo vyšší odborné vzdělání a minimálně 2 roky praxe v oboru nebo úplné střední vzdělání a minimálně 4 roky praxe v oboru. Za praxi v oboru je považováno - realitní činnost, správa nemovitostí, developerská a investiční činnost a činnost znalce oboru oceňování nemovitostí.

Požadavky odborných znalosti:
Žadatel předkládá doklad - osvědčení o absolvování specializačního studia zaměřeného na realitní činnost a obchodování s nemovitostmi, které má akreditaci MŠMT.

V.
Doporučená literatura

- Skripta: Minimum znalostí katastru nemovitostí. Autor: Ing. Doležel Miroslav a kol.
k dostání na Vysoké škole realitní - Institutu Franka Dysona

- Zákon č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve znění změn a doplňků provedených zákonem č.121/2000 Sb.
k dostání na Vysoké škole realitní - Institutu Franka Dysona