Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona

Přihláška Titulní strana

Realitní makléř

Úvodní informace

Jedenáctidenní studium je určeno zájemcům, kteří s problematikou obchodování s nemovitostmi nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti. Sumarizuje základní potřebné znalosti a dovednosti k výkonu činnosti realitního makléře. V odborném studiu je probírána problematika právní, problematika katastru nemovitostí, převody družstevních bytů, specifika státních bytů, specifika obchodování s pozemky, specifika obchodování s velkými objekty, technické zabezpečení převodů nemovitostí, provize, daňová problematika a praxe obchodování s nemovitostmi. Studium spadá do ucelené řady systému profesního vzdělávání zaměřeného na nemovitosti. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona má od roku 1997 několikaleté zkušenosti se vzděláváním zaměřeným na oceňování nemovitostí, obchodování s nemovitostmi a širší problematikou související s nemovitostmi. Koncepce a metodika kurzu je připravována ve spolupráci s renomovanými realitními kancelářemi. Každý nově zahájený kurz je doplněn o aktuální změny obchodního a občanského práva, které mají přímý dopad na obchodování s nemovitostmi a o změny katastrálního zákona a souvisejících vyhlášek. Důraz je kladen na praktické zkušenosti. Součástí studia jsou průběžné diskuse o problému a odpovědi na dotazy posluchačů. Studium končí složením závěrečné zkoušky. Úspěšný absolvent obdrží celostátně platný certifikát znějící na kvalifikaci realitní makléř.

Lektorský tým

Mgr. Srncová Hana
JUDr. Adámková Petra
Horká Jitka
Doc.Doušek František
Ing. Siblíková Dana

- lektoři mohou alternovat dle termínu

Obsah studia

Právní problematika
- právní úprava obchodování s nemovitostmi
- rozbor náležitostí smlouvy kupní, nájemní a zprostředkovatelské
- smlouva o budoucí smlouvě v realitní praxi
- předkupní právo
- smlouvy výhradní a nevýhradní
- vybrané stati z občanského práva včetně novelizace
- vybrané stati z obchodního práva
- vybrané stati z živnostenského práva
- břemena nemovitostí - břemeno průchodu, průjezdu a další
- právní účinek vkladu do katastru nemovitostí
- skutečné nabytí nemovitostí
- právní úprava nabývání nemovitostí cizinci

Katastr nemovitostí
- zákon o katastru nemovitostí
- náležitosti vkladů do katastru nemovitostí
- zástavní právo
- plomby a odmítnutí vkladu
- pozemková kniha
- PK parcely, LV parcely, KN parcely
- informace získané z listu vlastnictví
- geometrické a oddělovací plány
- komunikace s katastrálním úřadem a geodety
- informace získávané z katastru nemovitostí

Problematika družstevních bytů
- převody družstevních bytů
- byty v osobním vlastnictví v rámci družstevního domu
- výměny družstevních bytů

Problematika státních bytů
- současná právní úprava převodů státních bytů
- problémy při převodech nájemních práv státních bytů

Specifika obchodování s pozemky
- určení ceny pozemku
- vliv územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na cenu pozemku
- nutné vybavení pozemku inženýrskými sítěmi
- stavební uzávěra
- koeficient zastavěnosti jako omezující prvek výstavby na pozemku
- cenová mapa a její platnost
- objektivnost ceny pozemků stanovené soudními znalci
- vliv schváleného územního plánu na cenu pozemku
- vliv bonity půdy na cenu pozemku
- problémy při scelování parcel

Specifika obchodování s velkými objekty
- určení ceny velkých objektů
- břemena velkých objektů
- zhodnocení reálného technického stavu objektu

Provize při zobchodování nemovitosti
- provize při koupi a prodeji
- provize při nájmu a pronájmu
- možnosti účtování provizí

Technické zabezpečení převodů nemovitostí
- převody peněz
- dokumentární akreditiv, jeho výhody a nevýhody

Praxe obchodování s nemovitostmi
- náročnost zobchodování různých druhů nemovitostí
- jednání s klienty
- příklady odmítnutí převzetí nabízené nemovitosti
- zamezení neplacení provizí realitním kancelářím
- spolupráce realitních kanceláří
- software pro realitní kanceláře
- skutečný efekt inzerce nemovitostí
- vliv polohy nemovitosti na rychlost zobchodování

Vybrané stati daňové problematiky

Etická stránka obchodování s nemovitostmi
- garance makléře za uskutečněný obchodní případ
- garance poskytovaných informací o nabízené nemovitosti

Obsah studia se může nepatrně měnit dle důležitých aktuálních legislativních změn nebo dle potřeby důrazu na další potřebné znalosti realitního makléře.

Rozsah studia

Rozsah studia je 10 dní odborné výuky + závěrečná zkouška.

Termíny studia


místo konání Brno: leden/ únor 2017
   I. soustředění:  
II. soustředění:  
III. soustředění:  
závěrečná zkouška:  

místo konání Praha: únor / březen 2017
   I. soustředění:  
II. soustředění:  
III. soustředění:  
IV. soustředění:  
závěrečná zkouška:  

Plán výuky

9.00 - 12.00 hod.
13.00 - 16.00 hod.

Školné

Školné činí 15 550 Kč.
Školné je splatné před zahájením studia. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Učební materiály jako např. aktuální vydání právních předpisů si hradí účastníci studia sami.

Učebna

pro místo konání Brno: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. Masná 34, Brno
pro místo konání Praha: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. José Martiho 31 , Praha 6.

Ubytování

Pro účastníky kurzů zajišťujeme ubytování v Praze i v Brně v ceně 700 Kč/lůžko a noc. Požadavek na ubytování je nutné sdělit v objednávce. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia.

Ostatní

Studium je koncipováno pro omezený počet posluchačů. Máte-li o studium zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Studijní oddělení: Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz