Institut Franka Dysona

Přihláška Titulní strana

Oceňování nemovitostí
- jednoleté -

Úvodní informace

Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Institut Franka Dysona zajišťuje výuku znalců od roku 1997 ( do 1.srpna 2019 jako Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona ). Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám. Studium trvá 1 rok, končí složením závěrečné zkoušky a vydáním osvědčení o rekvalifikaci.


Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané.
Odborné studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách. Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

Lektorský tým

Výuku vede kolektiv stabilních a odborně graduovaných specialistů a soudních znalců.

Obsah studia

Celkem 264 hodin

Výuka znalecké činnosti při odhadech nemovitostí sleduje zejména:
- získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví - právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
- poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
- oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
- objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
- principy oceňování nemovitostí na tržních principech
- přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
- vyhotovení znaleckého posudku ve výuce

Rozsah studia

Odborné studium trvá 1 rok a probíhá o víkendech (sobota, neděle) zpravidla co 14 dní.

Termíny studia

 

místo konání Brno: zahájení 14. září 2019
I. soustředění: 14. - 15. září 2019
II. soustředění: 28. - 29. září 2019
III. soustředění: 12. - 13. října 2019                   

 

místo konání Praha: zahájení 21. září 2019

I. soustředění: 21. - 22. září 2019
II. soustředění: 28. - 29. září 2019
III. soustředění: 12. - 13. října 2019                   

 

Všechny termíny jsou zobrazeny na intranetových stránkách jednotlivých skupin.

Plán výuky

Výuka probíhá jednou za 14 dní v sobotu a neděli v době:
9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.10 hod.

Školné

Školné je 46 600 Kč.
Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem ve dvou splátkách 23.300 Kč. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Studijní literatura není obsažena v ceně studia. Použití studijní literatury ve výuce není podmínkou, v některých předmětech literaturu doporučujeme. Seznam doporučené literatury bude uveden na intranetu.

Učebna

pro místo konání Brno: zahájení a výuka proběhnou na učebně Malinovského náměstí 4, Brno

pro místo konání Praha: zahájení a výuka proběhnou na učebně José Martího 31, Praha

Ubytování

Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia. Zájemcům o ubytování doporučujeme možné ubytování blízko místa výuky.

Ostatní

Studium je koncipováno pro omezený počet posluchačů. Máte-li o studium zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Institut Franka Dysona
Moravské náměstí 3, 602 00 Brno

Email: posta@fdyson.cz