Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona

Přihláška Titulní strana

Oceňování nemovitostí
- dvousemestrové -

Úvodní informace

Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Výuka je realizována na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona zajišťuje výuku znalců od roku 1997 ( do roku 2007 jako Vzdělávací institut Franka Dysona ). Dlouhodobě zajišťuje návazná doplňková školení pro soudní znalce problematiky tržního oceňování nemovitostí, oceňování trvalých porostů a lesů a školení k novelizovaným vyhláškám. Studium je dvousemestrální. Studium končí složením závěrečné zkoušky a vydáním certifikátu s celostátní platností o absolvování studia.


Informace pro zájemce o získání živnostenského listu Oceňování majetku pro věci nemovité:
Novelou č. 130/2008 Sb. k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb. byla živnost Oceňování majetku pro věci nemovité zařazena mezi živnosti vázané.
Odborné studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách. Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální znění živnostenského zákona, neboť jeho podmínky se často mění. Případné nejasnosti konzultujte na živnostenském úřadě.

Informace pro zájemce o jmenování soudním znalcem:
Studijní program je realizován jako specializační studium, dle požadavků zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Specializační studium je vyžadováno jako jedna z podmínek (dle § 4 odst. 1 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících) k získání jmenování soudním znalcem. Na jmenování soudním znalcem není právní nárok a toto jmenování je plně v kompetenci předsedy krajského soudu. Jmenování soudním znalcem podléhá dále ověření odborných znalostí před příslušným poradním sborem znalců. Pro jmenování soudním znalcem je dále podmínkou vysokoškolské vzdělání technické nebo ekonomické dle konkrétních požadavků jednotlivých krajských soudů.

Lektorský tým

Výuku vede kolektiv stabilních a odborně graduovaných specialistů a soudních znalců.

Obsah studia

Celkem 280 hodin

Výuka znalecké činnosti při odhadech nemovitostí sleduje zejména:
- získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví - právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
- poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
- oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
- objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
- principy oceňování nemovitostí na tržních principech
- přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
- vyhotovení znaleckého posudku ve výuce

Rozsah studia

Studium trvá 2 semestry. Specializační studium je intenzivní, probíhá zpravidla v 7 studijních soustředěních.

Termíny studia

místo konání studia - B R N O - zahájení září 2018

Plán výuky

Výuka probíhá ve všední dny jednou měsíčně ve dnech pondělí až pátek v době:
9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.10 hod.

Školné

Školné je 46 600 Kč.
Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11 650 Kč splatných ve čtyřech splátkách. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Studijní literatura není obsažena v ceně studia. Použití studijní literatury ve výuce není podmínkou, v některých předmětech literaturu doporučujeme. Seznam doporučené literatury je uveden na intranetu.

Učebna

pro místo konání Brno:zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. Masná 34, Brno

Ubytování

Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia. Zájemcům o ubytování doporučujeme možné ubytování blízko místa výuky.

Ostatní

Studium je koncipováno pro omezený počet posluchačů. Máte-li o studium zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Studijní oddělení: Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz